medical team , madhya pradesh,ujjain,coronavirus, survey